Sistēmfenomenoloģijas biedrības ētikas kodekss

 

Vispārējie principi

1.       Sistēmfenomenoloģijas biedrība ir neatkarīga, nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas darbojas savu mērķu sasniegšanai ar statūtos minētām metodēm un no tām izrietošiem uzdevumiem, raugoties, lai ieguvēji no biedrības darba būtu:

A.      Biedrības pilntiesīgie biedri

B.      Pārējie biedrības  biedri

C.      Pilntiesīgo biedru klienti

D.      Sabiedrība

2.       Pamatprincips jebkuru lēmumu pieņemšanai biedrībā ir savstarpēja saruna un vienošanās, kā arī balsu vairākums gadījumos, kad tas ir nepieciešams.

3.       Jebkuras nesaskaņas biedrības biedru, konsultantu, to klientu, vai valdes locekļu starpā tiek risinātas biedrības ietvaros.

4.       Katrs biedrības dalībnieks apņemas uzturēt biedrības labo slavu sabiedrībā

5.       Biedrība atbalsta un veicina godīgas, tiešas, atklātas un labvēlīgi pieņemošas attiecības savu biedru starpā, kā arī attiecībās ar citiem cilvēkiem.

6.       Biedrība izturas vienlīdzīgi pret dažādām sistēmfenomenoloģiskajām metodēm un virzieniem, ja tās veicina cilvēka harmonisku attīstību.

7.       Visi biedri ar izpratni izturas pret jebkuriem sava biedra centieniem iepazīt un pilnveidot sevi, kā arī pret iespējamām kļūmēm un problēmām šajā procesā.

8.       Katrs biedrības biedrs cenšas ar savu rīcību nepārkāpt savas un  citu cilvēku personīgās robežas, kā arī atbild par savu privātumu.

9.        Katrs dalībnieks (tas attiecas arī uz pasākumu apmeklētājiem un klientiem, kas nav biedri) pats pilnībā atbild par savu psihisko un fizisko veselību.

10.   Sūdzības un/vai ierosinājumus par biedru darbību jebkurš biedrs iesniedz izskatīšanai valdei.

11.   Biedrība sniedz savu biedru aizstāvību, ja savā darbībā viņi saskaras ar uzbrukumiem vai draudiem.

  

Biedrības atbalstītāja biedra ētiskie principi

1.       Visi biedri, kas iestājušies kā atbalstītāji, ir savstarpēji vienlīdzīgi, kamēr saglabā šo statusu.

2.       Biedrības atbalstītājbiedri ievēro vispārējos ētikas principus un konfidencialitātes nosacījumus, kas attiecas uz nodarbību dalībniekiem.

  

Biedrības asociētā biedra ētiskie principi

1.       Visi biedri, kas iestājušies kā asociētie, ir savstarpēji vienlīdzīgi, kamēr saglabā šo statusu.

2.       Asociētajam biedram ir tiesības būt asistentam vai vērotājam pilntiesīgo biedru profesionālajai darbībai, ja tas saskaņots ar šo pilntiesīgo biedru.

3.       Esot asistentam vai vērotājam, asociētajam biedram jāievēro konfidencialitātes nosacījumi tāpat kā pilntiesīgajam biedram.

 

Biedrības pilntiesīgā biedra ētiskie principi

1.       Visi pilntiesīgie biedri ir savstarpēji vienlīdzīgi biedrības ietvaros.

2.       Savā profesionālajā darbībā pilntiesīgais biedrs apņemas ievērot konfidencialitāti attiecībā pret klientiem un savu kolēģu darbu.

3.       Pilntiesīgais biedrs pēc savstarpējas vienošanās atbalsta un veicina asociēto biedru profesionālo izaugsmi un izglītošanos.

4.       Izvietojot informāciju par sevi biedrības publiskajā vidē – mājaslapā, sarakstē ar klientiem u.c. – apņemas izmantot tikai patiesu informāciju un nesalīdzināt sevi ar kolēģiem. Reklamējot savus piedāvātos pakalpojumus, jāraksturo tos tā, kā atļauj profesionālā sagatavotība.

5.       Pilntiesīgais biedrs ar cieņu izturas pret citu biedrības biedru publiskajām aktivitātēm un neiejaucas tajās, kā arī nemaina cita biedra ievietoto publisko informāciju.

6.       Biedri apņemas turpināt savu profesionālo attīstību.

 

Biedrības valdes darba ētiskie principi

1.       Valde darbojas vienlīdzīgi visu pilntiesīgo biedru labā, vienlīdzīgi visu asociēto biedru labā, un vienlīdzīgi visu atbalstītājbiedru labā.

2.       Katrs valdes loceklis uzņemas darbus, kas tam ir atbilstoši un cenšas tos pildīt pēc labākās sirdsapziņas, ar interesi un entuziasmu.

3.       Ja valdes loceklis netiek galā ar saviem pienākumiem, tas pats cenšas atrast veidu, kā tos deleģēt citam cilvēkam.

4.       Katrs valdes loceklis darbojas godīgi un atklāti pret citiem valdes locekļiem, nodrošinot maksimāli labu informācijas apmaiņu un tās tālāku nodošanu.

 

Konfidencialitātes nosacījumi

1.       Jebkura pasākuma vai individuālas konsultācijas klients ir pilnībā pats atbildīgs par savu fizisko un psihisko veselību. Pasākuma vadītāja vai konsultanta pienākums ir klientam to darīt zināmu savlaicīgi.

2.       Viss, kas notiek individuālajā darbā ar konsultantu, sakārtojuma vadītāju, vai sistēmiskā darba grupu ietvaros, ir konfidenciāls, t.i. - paliek detalizēti zināms vienīgi šo pasākumu dalībniekiem. Vadītājs apņemas to savlaicīgi atgādināt dalībniekiem.

3.       Pasākumu un grupu vadītājs vai individuālais konsultants, pārrunājot savu profesionālo darbību ar kolēģiem, par klientiem drīkst runāt vienīgi, nenosaucot klientu un pasākuma dalībnieku vārdus un citas pazīmes, kas varētu veicināt atpazīstamību.

4.       Pasākumu un grupu dalībnieks ar cilvēkiem no malas var pārrunāt tikai to, kas noticis pašam ar sevi. Citus dalībniekus var minēt vienīgi, nenosaucot viņu vārdus un citas pazīmes, kas varētu veicināt atpazīstamību.

5.       Citu kolēģu (sakārtojuma vadītāju) darbs klientu vai dalībnieku klātbūtnē netiek apspriests. Klientu interesēs un cienot savus kolēģus (sakārtojumu vadītājus), tiek respektētas attiecības, kuras ir klientam, nodarbību dalībniekam, vai kolēģim ar citu kolēģi, jeb sakārtojumu vadītāju.

6.       Katrs klients pēc paša vēlēšanās var atstāt savu kontaktinformāciju biedrības datu bāzē, kas ir brīvi pieejama visiem pilntiesīgajiem biedriem.

7.       Pilntiesīgie biedri, kas vēlas lietot biedrības publisko datu bāzi, apņemas to savlaicīgi papildināt.

 

Pieņēma 2017.g. Sistēmfenomenoloģijas biedrības valde.