Sistēmfenomenoloģijas biedrības
 Statūti

Rīgā                                                                                                                                                                                                                                                     2017.gada 28.februārī

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Sistēmfenomenoloģijas biedrība” (turpmāk - Biedrība).

2. Biedrības mērķi un darbības jomas

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. veicināt sistēmfenomenoloģisko pieeju atpazīstamību un attīstību Latvijā, organizējot seminārus, apmācības, kā arī dažādas radošās aktivitātes;

2.1.2. veidot sistēmisko sakārtojumu konsultantu – profesionāļu un praktiķu reģistru;

2.1.3. atbalstīt pašizziņas, personīgās izaugsmes un psihoemocionālās veselības veicināšanu.

2.2. Biedrības darbības jomas ir sabiedrības veselība un veselības izglītība (NACE 2.red. 88.99), izglītība (NACE 2.red. 85.59) un interešu aizstāvības organizāciju darbība (NACE 2.red. 94.99).

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu, kurā cita starpā norāda savu elektroniskā pasta adresi, kas turpmāk tiks izmantota oficiālajai saziņai ar Biedrību. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde. Biedrībā ir šādu veidu biedra statusi (kopā saukti – biedri):

4.1.1. pilntiesīgs biedrs – biedrs, kurš ir iesniedzis Biedrības valdei noteiktas formas pieteikumu, ir reģistrēts Biedrības atzīto konsultantu-profesionāļu vai konsultantu-praktiķu reģistrā un tā reģistrācijas termiņš ir aktuāls (savlaicīgi atjaunots), kā arī juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas darbojas sistēmfenomenoloģijas jomā;

4.1.2. asociētais biedrs – biedrs, kurš ir iesniedzis Biedrības valdei noteiktas formas pieteikumu un pašlaik apgūst kādu no sistēmfenomenoloģiskās pieejas metodēm;

4.1.3. atbalstītājbiedrs – biedrs, kurš ir iesniedzis Biedrības valdei noteiktas formas pieteikumu un kurš atzīst biedrības mērķus un uzdevumus un ir ieinteresēts Biedrības sekmīgā darbībā un attīstībā.

4.1.4. goda biedrs – statuss Biedrībā tiek piešķirts ar attiecīgās personas piekrišanu, ievērojot īpašus nopelnus Biedrības mērķu sasniegšanā ar valdes lēmumu, kurā cita starpā tiek noteiktas goda biedra tiesības un pienākumi.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde elektroniski saskaņojot viedokļus vai sasaucot valdes sēdi klātienē. Ja pieteicēja lūgums tiek skatīts klātienē, valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz klātienes valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā (uz norādīto e-pastu) jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, paziņojot par to valdei rakstveidā vai elektroniski, no sava norādītā e-pasta nosūtot iesniegumu uz Biedrības norādīto oficiālo e-pastu.

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

4.5.1. iestājoties vai atjaunojot dalību Biedrībā, ir sniegtas nepatiesas ziņas (piemēram, par sevi, savu kvalifikāciju utt.);

4.5.2. netiek pildīti kopsapulces un valdes lēmumi;

4.5.3. netiek pildīti biedra pienākumi un uzņemtās saistības, tai skaitā vairāk kā 2 mēnešus nav nomaksāta biedra nauda;

4.5.4. biedrs darbojas pretēji Biedrības mērķiem, labiem tikumiem vai ētikas normām.

 

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata elektroniski vai tuvākās klātienes sēdes laikā. Ja valdes sēde notiek klātienē, uzaicina izslēdzamo biedru un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā uz norādīto e-pastu izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

 

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

5.1.1. pilntiesīgajiem biedriem:

5.1.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

5.1.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

5.1.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

 

5.1.2. asociētajiem biedriem:

5.1.2.1. pēc pieprasījuma saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.2.2. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.2.3. saņemot uzaicinājumu, piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos.

 

5.1.3. atbalstītājbiedriem:

5.1.3.1. pēc pieprasījuma saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.3.2. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.3.3. saņemot uzaicinājumu, piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos;

 

5.1.4. goda biedriem:

5.1.4.1. pēc pieprasījuma saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

5.1.4.2. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4.3. saņemot uzaicinājumu, piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos.

 

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;

5.3.2.   iestājoties biedrībā, norādīt elektronisko e-pasta adresi turpmākai oficiālai saziņai un regulāri to pārbaudīt;

5.2.2. regulāri maksāt noteikto biedra naudu;

5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.2.4. darboties saskaņā ar vispārējām ētikas normām, labiem tikumiem un ievērot Biedrības Ētikas kodeksu.

 

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Biedrības pilntiesīgie biedri vai vairāki Biedrības biedri, no kuriem vismaz viens ir pilntiesīgais biedrs, var veidot Biedrības struktūrvienības.

6.2. Pirms struktūrvienības izveidošanas attiecīgais pilntiesīgais biedrs (pilntiesīgie biedri) vēršas Biedrības valdē ar informāciju par plānoto struktūrvienības darbību, amatpersonām un citiem saistītiem jautājumiem. Ja biedrības valdei nav iebildumu, struktūrvienības dibinātājs (dibinātāji) sagatavo un iesniedz struktūrvienības dibināšanas dokumentus Biedrības valdei akceptēšanai.

6.3. Lai izveidotu Biedrības struktūrvienību, vismaz viens pilntiesīgais biedrības biedrs sasauc struktūrvienības dibināšanas sapulci, pieņem nepieciešamos dokumentus un ievēl pārvaldes institūciju.

6.4. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums. Biedrības valde izskata izveidotās struktūrvienības nolikumu un pieņem lēmumu atbalstīt vai noraidīt to.

6.5. Biedrības valdes lēmumu var pārsūdzēt biedrības kopsapulcē.

6.6. Biedrības struktūrvienībai nav atsevišķas juridiskas personas tiesības, ja vien valde vienbalsīgi nav lēmusi citādi.

6.7. Struktūrvienības izpildinstitūcijas lēmumi nedrīkst būt pretrunā ar Biedrības izpildinstitūcijas mērķiem un lēmumiem.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Augstākā Biedrības lēmējinstitūcija ir Biedrības pilntiesīgo biedru kopsapulce.

7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē personīgi vai deleģēt savas pilnvaras uz vienu reizi (kopsapulci) citam biedrības biedram, pilnvarojumu elektroniski (no sava norādītā e-pasta) nosūtot Biedrībai uz Biedrības izvēlēto oficiālo e-pastu vai sagatavojot pilnvarojumu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.

7.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu uz attiecīgā biedra norādīto elektroniskā pasta adresi.

7.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no pilntiesīgajiem biedriem.

7.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo pilntiesīgo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi pilntiesīgie biedri.

7.8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem pilntiesīgajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem pilntiesīgajiem biedriem.

8. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde. Biedrības valdē ietilpst:

8.1.1.trīs valdes locekļi – pilntiesīgie biedri. Katru valdes locekli biedru kopsapulce ievēl uz trīs gadu termiņu;

8.1.2. valdes locekļi, ko izvirza katra 4.1.1.punktā minētā juridiskā persona vai tiesībspējīgā personālsabiedrība. Katrai šādai juridiskajai personai vai tiesībspējīgajai personālsabiedrībai ir tiesības izvirzīt vienu valdes locekli, ko Biedrības pilntiesīgo biedru kopsapulce apstiprina uz trīs gadu termiņu;

8.1.3. valdes loceklis – Konsultantu reģistrācijas komisijas priekšsēdētājs;

8.1.4. valdes loceklis – Ētikas komisijas priekšsēdētājs.

8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietnieku. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē. Valde ir lemttiesīga, ja valdes sēdē piedalās vismaz puse valdes locekļu. Valde izšķir jautājumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, valdes priekšsēdētājam ir izšķirošā balss. Valdes priekšsēdētāja prombūtnē tā funkcijas pilda valdes priekšsēdētāja vietnieks.

8.3. Valdes locekļi pārstāv Biedrību atsevišķi.

8.4. Valdes locekļi pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9. Revīzija

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revizors, kuru izvēlas biedru kopsapulce uz vienu gadu.

9.2. Par revizoru nevar būt Biedrības valdes locekļi.

9.3. Revizors:

9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revizors veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revizora atzinuma saņemšanas.

10. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu. Biedru naudas apmēru nosaka Biedrības valde.

10.2. Biedrības valdei ir tiesības biedru atbrīvot no biedra naudas samaksas uz noteiktu periodu vai pavisam, to pamatojot (piemēram, par īpašiem nopelniem Biedrības labā vai ja biedrs aktīvi iesaistās Biedrības darbā u.tml.).

 

Dibinātāji:               

Agnese Grīntāle

Indra Markova

Marija Blūma-Kauliņa

Laila Poriete